Kultura

Bibliografija izdanja Građanskog foruma Novi Pazar ( 1998 – 2020 )

istraživački rad, autorke: autorke: Mersiha Kardović i Anisa Fetahović

                                                               

Bibliografija izdanja Građanskog foruma Novi Pazar ( 1998 – 2020 )

Udruženje građana Građanski  forum je nevladina organizacija, osnovana 1998. godine u Novom Pazaru. Osnivač i koordinator NVO je Alija Halilović. Organizacija je do sada realizovala  više istraživačkih projekata iz oblasti kulture, ljudskih i manjinskih prava, demokratizacije društva, socio – humanitarnog rada, izdavaštva… Širenje demokratskih ideja i otvaranje dijaloga sa predstavnicima ključnih institucija na lokalnom nivou, unapređenje političke svesti  i tolerancije, saradnje etničkih zajednica, negovanje vrednosti civilnog društva samo su neki od ciljeva ove organizacije.  Do sada je u organizaciji  radilo 15 zaposlenih i preko 30 volontera.

Građanski forum  je do sada izdao 36 knjiga iz edicije SENT, časopise SENT i Eckermann, novine Glas Sandžaka, Parlament i strip Šapat istine.

Bibliografija izdanja Građanskog foruma sadrži 42 bibliografske jedinice sređene hronološkim redom. Sastavni deo bibliografije čine registri: Imenski registar i Registar naslova uređeni po abecednom redosledu. Uz oba registra nalaze se odgovarajući brojevi bibliografskih jedinica u kojima se naslovi i imena pojavljuju.

1.
     PARLAMENT : prve demokratske novine u Sandžaku / glavni i odgovorni urednik Fehim Kajević. – 1998, br. 1-2002, br. 4 ; 2012, br. 1-    . – Novi Pazar : Građanski forum, 1998-2002 ; 2012-    . – Ilustr. ; 39 cm
Dvonedeljno. – Promena urednika: od br. 11 (1999) Ismail Dupljak. – Promena izdavača: Centar za istraživanje i demokratiju (od br. 2/2012). – Promena štamparije: od br. 8 (1999) Grafokarton, Prijepolje; od br. 10 (1999) Merak, Novi Pazar; od br. 2 (2012) Politika, Beograd

ISSN 1450-7420 = Parlament (Novi Pazar)
1. Остали вар. насл.
32+659.3(497.11 Novi Pazar)
COBISS.SR-ID 139881479

2.
BULIĆ, Zehnija
        Splavari ponornice / Zehnija Bulić. – Novi Pazar : Građanski forum, 2000 (Novi Pazar : Merak). – 54 str. ; 17 cm
Tiraž 300. – Str.49-50: Splavari ponornice Zehnije Bulića \ Enes Halilović.

ISBN 86-7490-001-1
821.163.4-1
COBISS.SR-ID 512071264

3.
MELAJAC, Faris
        Šapat istine : Velid / [tekst] Faris Melajac ; [crtež] Emir Sokolović. – Novi Pazar : Građanski forum, 2001 (Beograd : Mrlješ). – 48 str. ; 20 cm

ISBN 86-7490-003-8
741.5
COBISS.SR-ID 512064608

4.
        SENT : list za književnost, umjetnost, kulturu / glavni i odgovorni urednik Enes Halilović. – God. 1, br. 1 (2001)-        . – Novi Pazar : Građanski Forum, 2001-. – 30 cm

Mesečno
ISSN 1452-970X = Sent (Novi Pazar)

82
P 82 SENT
God. 15 2016 br. 39/40
COBISS.SR-ID 193095943

5.
FEHRATOVIĆ, Jahja
        Korektor sveznadar / Jahja Fehratović. – 1. izd. – Novi Pazar : Građanski forum, 2004 (Raška : Gramis). – 56 str. ; 17 cm. – (Produkcija Sent)
Tiraž 300. – Ja, svojeručno: str. 54.

ISBN 86-7490-006-2
821.163.4-14
COBISS.SR-ID 110935308

6.
LUKAČ, Aladin
        Gitare morte / Aladin Lukač. – Novi Pazar : Građanski forum, 2004 (Raška : Gramis). – 158 str. : autorova slika ; 17 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 500. – O piscu: str. 152.

ISBN 86-7490-007-0 (broš.)
821.163.4-1
COBISS.SR-ID 114338828

7.
BOŠNJAK, Vesna
        Hronika flore / Vesna Bošnjak. – Novi Pazar : Građanski forum, 2005 (Raška : Gramis). – 62 str. : autorova slika ; 17 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 400. – Str. 59: Blizanački pojmovi / Marija Knežević. – Beleška o piscu: str. 60.

ISBN 86-7490-009-7 (broš.)
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 122364684

8.
BULIĆ, Zehnija
        Topola ni do pola : poezija za djecu i pjesnike / Zehnija Bulić ; [likovni prilozi Aleksandrina Bošnjak]. – Novi Pazar : Građanski forum, 2005 (Raška : Gramis). – 50 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Edicija Sent)
Autorova slika. – Tiraž 500. – Str. 45-46: Povodom zbirke Topola ni do pola / Radomir Mićunović. – Beleška o autoru: str. 47.

ISBN 86-7490-011-9 (broš.)

821.163.4(497.11)-93-1
COBISS.SR-ID 125219340

9.
FEHRATOVIĆ, Jahja
        Bedova : (roman) / Jahja Fehratović. – Novi Pazar : Građanski forum, 2005 (Raška : Gramis). – 211 str. : autorova slika ; 20 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 500. – Str. 191-194: Roman Bedova između postmodernog i zavičajnog / Sanjin O. Kodrić. – Beleška o autoru: str. 195. – Rječnik manje poznatih riječi: str. 197-208.

ISBN 86-7490-012-7 (broš.)
821.163.4-31
COBISS.SR-ID 126427660

10.
VUKIĆEVIĆ, Dejan
        Bodilo : (roman) / Dejan Vukićević. – Novi Pazar : Građanski forum, 2005 (Kraljevo : Komino trade). – 142 str. : autorova slika ; 17 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 500. – Beleška o autoru: str. 142.

ISBN 86-7490-010-0 (broš.)
821.163.41-31
COBISS.SR-ID 124077068

11.
ZELENIKA, Zoran
        Vlati crne trave / Zoran Zelenika. – Novi Pazar : Građanski forum, 2005 (Raška : Gramis). – 48 str. : autorova slika ; 17 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 500.

ISBN 86-7490-013-5 (broš.)
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 127075084

12.

GLAS Sandžaka / glavni i odgovorni urednik Enes Halilović. – 2006, br. 1-19. – Novi Pazar : Građanski forum, 2006 (Prijepolje : Grafokarton). – 40 cm

Nedeljno. – Opis rađen prema br. 8/2006.

ISSN 1452-6131 = Glas Sandžaka (2006)
32+659(497.11)
COBISS.SR-ID 132672524

13.
LUKAČ, Aladin
        Bramaputra : [(izabrane pjesme)] / Aladin Lukač. – Novi Pazar : Građanski forum, 2006 (Raška : Gramis). – 302 str., [10] str. s tablama : autorova slika ; 17 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 500. – O poeziji Aladina Lukača: str. 263-294.

ISBN 86-7490-014-3 (broš.)
a) Lukač, Aladin (1976-2003) – Poezija
821.163.4-1
821.163.4.09-1 Lukač A.
COBISS.SR-ID 131986188

14.
BULIĆ, Zehnija, 1970-
        Očeva koža / Zehnija Bulić. – Novi Pazar : Građanski forum, 2012 (Užice : Grafičar). – 74 str. ; 21 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 500. – O pesniku: str. 72.

ISBN 978-86-7490-018-5
821.164.4(497.11)-1
COBISS.SR-ID 195144716

15.

ХАЛИЛОВИЋ, Енес, 1977-
        Lomača : izabrane pesme = Le Bûcher : poèmes choisis / Enes Halilović ; [traducteurs Boris Lazić, Miloš Konstantinović, Bojan Savić Ostojić]. – Novi Pazar : Građanski forum, 2012 (Užice : Grafičar). – 117 str. ; 18 cm. – (Edicija Sent)
Uporedo srp. tekst i franc. prevod. – Tiraž 300. – O pesniku: str. 114.

ISBN 978-86-7490-016-1
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 191987468

16.
NEDELJKOVIĆ, Živorad, 1959-
        Nadmoć metafore = Suprématie de la métaphore / Živorad Nedeljković ; [traducteurs Danica Trifunović, Jovica Stanković]. – Novi Pazar : Građanski forum, 2012 (Užice : Grafičar). – 65 str. ; 18 cm. – (Edicija Sent)

Uporedo srp. tekst i franc. prevod. – Tiraž 300. – O pesniku: str. 62.

ISBN 978-86-7490-017-8
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 191986700

17.
JAŠAREVIĆ, Haris, 1992-
        Horor i egzistencija / Haris Jašarević. – Novi Pazar : Građanski forum, 2013 (Užice : Grafičar). – 48 str. ; 18 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 500. – O pesniku: str. 46.

ISBN 978-86-7490-019-2
821.164.4(497.11)-1
COBISS.SR-ID 197496076

18.
ŠLJIVIĆ, Sonja, 1981-
        Iskazi / Sonja Šljivić. – Novi Pazar : Građanski forum, 2014 (Užice : Grafičar). – 38 str. ; 21 cm. – (Edicija SENT)
Tiraž 500. – O pesnikinji: str. 36.

ISBN 978-86-7490-020-8
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 210650636

19.
DŽANKOVIĆ, Birsena, 1988-
        Nefs i ruh / Birsena Džanković. – Novi Pazar : Građanski forum, 2015 (Užice : Grafičar). – 44 str. ; 21 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 500. – O pesnikinji: str. 40.

ISBN 978-86-7490-028-4
821.163.4(497.11)-1
COBISS.SR-ID 212732940

20.
        ECKERMANN [Elektronski izvor] : web časopis za književnost / glavni urednik Enes Halilović ; odgovorna urednica Birsena Džanković. – [Onlajn izd.]. – Elektronski časopis. – 2015, br. 1-        . – Novi Pazar : Građanski forum, 2015-

Način dostupa (URL): http://eckermann.org.rs/. – Nasl. sa nasl. ekrana. – Opis izvora dana 30. 12. 2015.
ISSN 2466-3220 = Eckermann (Online)
82
COBISS.SR-ID 220503820

21.
HASANOVIĆ, Selma, 1982-
        Na početku bijaše stid : studija o Hasanaginici / Selma Hasanović. – Novi Pazar : Građanski forum, 2015 (Užice : Grafičar). – 152 str. ; 18 cm. – (Edicija Sent)
Na koricama autorkina slika. – Tiraž 500. – Biografija: str. 152. – Bibliografija: str. 149-151.

ISBN 978-86-7490-027-7 (broš.)
a) Hasanaginica
821.163.41.09-1:398
COBISS.SR-ID 212732684

22.
MARKOVIĆ, Dragan, 1978-
        24 / Dragan Marković. – Novi Pazar : Građanski forum, 2015 (Užice : Grafičar). – 58 str. ; 18 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 500. – O pesniku: str. 56.

ISBN 978-86-7490-026-0
811.163.41-1
COBISS.SR-ID 212772620

23.
PAČARIZ, Ilhan, 1983-
        Oniričke pesme / Ilhan Pačariz. – Novi Pazar : Građanski forum, 2015 (Užice : Grafičar). – 60 str. ; 18 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 500. – O pesniku: str. 57.

ISBN 978-86-7490-021-5
811.163.41-1
COBISS.SR-ID 212743948

24.

ТОМАШЕВИЋ, Бошко, 1947-
        Knjiga o Reneu Šaru : pesme i ogledi / Boško Tomašević. – Novi Pazar : Građanski forum, 2015 (Užice : Grafičar). – 145 str. ; 18 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 500. – O autoru: str. 141-143. – Hronološki podaci o životu Renea Šara: str. 123-131. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 132-140.

ISBN 978-86-7490-032-1 (broš.)
a) Шар, Рене (1907-1988) — Поезија b) Шар, Рене (1907-1988) — Биобиблиографије c) Хераклит (540-470 пре н. е.) d) Хајдегер, Мартин (1889-1976)
821.133.1-1.09 Char R.
016:929 Char R.
COBISS.SR-ID 215533580

25.
        ZAGONETKE / [priredili] Elma Halilović & Enes Halilović. – Novi Pazar : Građanski forum, 2015 (Užice : Grafičar). – 73 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 1.500. – Str. 5-13: Ka zagonetkama / Elma Halilović & Enes Halilović. – Kazivar: str. 62-64. – Sa zagonetkama: str. 70-71. – O zagonetkama: str. 65-69. – Registar.

ISBN 978-86-7490-031-4
821.163.4(497.11)-84:398
COBISS.SR-ID 214311692

26.
HALILOVIĆ, Enes, 1977-
        Srednje slovo / Enes Halilović. – Novi Pazar : Građanski forum : Narodna biblioteka “Dositej Obradović”, 2016 (Kraljevo : Ofset press). – 44 str. ; 20 cm. – (Edicija Sent / [Građanski forum, Novi Pazar])
Tiraž 400. – O autoru: str. 39.

ISBN 978-86-7490-030-7 (GF)
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 221702924

27.
KARAOSMANOGLU, Jakub Kadri, 1889-1974
        Tuđinac : roman / Jakub Kadri Karaosmanoglu ; preveo Avdija Salković. – Novi Pazar : Građanski forum, 2016 (Užice : Grafičar). – 198 str. ; 18 cm. – (Edicija Sent / [Građanski forum, Novi Pazar])
Nasl. izvornika: Yaban / Yakup Kadri Karaosmanoğlu. – Tiraž 500. – O piscu: str. 194.

ISBN 978-86-7490-035-2
821.512.161-31
COBISS.SR-ID 222690060

28.

ЛАКОВИЋ, Александар, 1955-
       Дневник песама : прикази и есеји српске песничке продукције 2013-15 / Александар Б. Лаковић. – Нови Пазар : Грађански форум, 2016 (Ужице : Графичар). – 297 str. ; 18 cm. – (Едиција Сент / [Грађански форум, Нови Пазар])
Тираж 300. – Белешка о аутору: стр. 291-292. – Напомене и библиографске референце уз текст.


ISBN 978-86-7490-033-8 (брош.)
a) Српска поезија — 2013-2015
821.163.41.09-1″2013/2015″
COBISS.SR-ID 226545420

29.
LAKOVIĆ, Aleksandar B., 1955-
        Kad kuće nismo zaključavali : roman-album / Aleksandar B. Laković. – Novi Pazar : Građanski forum, 2017 (Kraljevo : ADM grafika). – 221 str. : autorova slika ; 17 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 300. – Beleška o piscu: str. 215.

ISBN 978-86-7490-034-5
821.163.41-31
COBISS.SR-ID 238726156

30.
HALILOVIĆ, Amela, 1990-
        Pesak / Amela Halilović. – Novi Pazar : Građanski forum, 2018 (Kraljevo : ADM grafika). – 54 str. ; 18 cm. – (Edicija Sent)

Tiraž 300. – O autorki: str. 52.

ISBN 978-86-7490-040-6 (broš.)
821.163.41-36
COBISS.SR-ID 256541196

31.
JOVANOVIĆ, Danijela, 1975-
        Red ovoga, red onoga / Danijela Jovanović. – Novi Pazar : Građanski forum, 2018 (Kraljevo : ADM grafika). – 77 str. ; 18 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 300. – O pesnikinji: str. 73.

ISBN 978-86-7490-037-6 (broš.)
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 256537868

32.
MUHOVIĆ, Ersan, 1992-
        Epistola / Ersan Muhović. – Novi Pazar : Građanski forum, 2018 (Kraljevo : ADM grafika). – 77 str. ; 18 cm. – (Edicija Sent)
Autorova slika na koricama. – Tiraž 300. – O pesniku: str. 74.

ISBN 978-86-7490-038-3 (broš.)
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 256548108

33.
PEPIĆ-Župljanin, Seniha, 1988-
        Uvod u uvod / Seniha Pepić Župljanin. – Novi Pazar : Građanski forum, 2018 (Kraljevo : ADM grafika). – 42 str. ; 18 cm. – (Edicija Sent)
Autorkina slika na koricama. – Tiraž 300. – O pjesnikinji: str. 39.

ISBN 978-86-7490-036-9 (broš.)
821.163.4(497.11)-1
COBISS.SR-ID 256541708

34.

ПЕТКОВИЋ, Милош, 1972-
       Поезија / Милош Петковић. – Библиофилско изд. – Нови Пазар : Građanski forum, 2018 (Зајечар : Деркс). – 237 str. ; 19 cm. – (Edicija Sent)
Тираж 111. – Стр. 226-227: Тишина си и у тишину ћеш се вратити / Драган Бошковић. – О песнику: стр. 228.

ISBN 978-86-7490-041-3 (картон)
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 259503884

35.

РИСТАНОВИЋ, Урош, 1994-
       Сутра / Урош Ристановић. – Нови Пазар : Građanski forum, 2018 (Краљево : АДМ графика). – 100 стр. ; 18 cm. – (Edicija Sent)
Ауторова слика на корицама. – Тираж 300. – О аутору: стр. 97.

ISBN 978-86-7490-039-0 (брош.)
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 256533260

36.

ЏЕВУЦКИ, Јануш, 1958-
       Časak ili dva : izabrane pesme / Januš Dževucki ; sa poljskog Milica Markić. – Novi Pazar : Građanski forum, 2019 (Novi Pazar : Grafikart). – 114 str. : autorova slika ; 18 cm. – (Edicija Sent)
Prevod dela: Dwanaście dni / Janusz Drzewucki. – Tiraž 500. – Beleška o pesniku: str. 112.

ISBN 978-86-7490-042-0 (broš.)
821.162.1-1
COBISS.SR-ID 274058508

37.
FIEDORCZUK, Julia, 1975-
        Grafikon : izabrane pesme / Julija Fjedorčuk ; izabrane pesme sa poljskog [prevela] Milica Markić. – Novi Pazar : Građanski forum, 2019 (Novi Pazar : Grafikart). – 66 str. : autorkina slika ; 21 cm. – ( Edicija Sent)
Prevod dela: Tlen / Julia Fiedorczuk. – Autorkina slika. – Tiraž 500. – Beleška o pesnikinji: str. 64.

ISBN 978-86-7490-043-7 (broš.)

821.162.1-1
COBISS.SR-ID 274062092

38.
HALILOVIĆ, Enes, 1977-
        Bangladeš : manifest kvantumizma / Enes Halilović. – Novi Pazar : Građanski forum, 2019 (Kraljevo : “ADM grafika”). – 83 str. ; 18 cm. – (Edicija Sent / [Građanski forum, Novi Pazar])
Autorova slika na koricama. – Tiraž 500. – Beleška o pesniku: str. 81.

ISBN 978-86-7490-045-1 (broš.)
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 281379852

39.
HASANOVIĆ, Selma, 1982-
        Vučija lokva : ortogeneza / Selma Hasanović. – Novi Pazar : Građanski forum, 2019 (Novi Pazar : Grafik art). – 57 str. ; 18 cm. – (Edicija Sent)
Autorkina slika na koricama. – Tiraž 500. – Beleška o pesnikinji: str. 54.

ISBN 978-86-7490-044-4 (broš.)
821.163.4(497.11)-1
COBISS.SR-ID 278825484

40.

DŽANKOVIĆ, Birsena, 1988-
       Otvorena knjiga zatvorena / Birsena Džanković. – Novi Pazar : Građanski forum, 2020 (Kraljevo : ADM grafika). – 49 str. ; 21 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 500. – O pesnikinji: str. 47.

ISBN 978-86-7490-046-8
821.163.4(497.11)-1
COBISS.SR-ID 16186633

41.

JANKOVSKI, Vladimir, 1977-
       Nevidljive ljubavi / Vladimir Jankovski ; sa makedonskog Amra Mujović. – Novi Pazar : Građanski forum, 2020 (Kraljevo : ADM grafika). – 167 str. ; 21 cm. – (Edicija Sent)
Tiraž 800. – Beleška o autoru: str. 166.

ISBN 978-86-7490-048-2
821.163.3-31
COBISS.SR-ID 24038153

42.

МИЛИЋЕВИЋ, Милојко, 1959-
        Кроз пукотину у крошњи багрема / Милојко Милићевић. – Нови Пазар : Грађански форум, 2020 (Краљево : АДМ графика). – 66, 72 стр. ; 18 cm. – (Edicija Sent)
Насл. стр. приштампаног рада: Тражећи алиби. – Оба рада штампана у међусобно обрнутим смеровима. – Тираж 300. – Белешка о аутору: стр. 64. – Стр. 64-69: Догађање као задатак живота / Ана Стишовић Миловановић. Има суплемент или прилог: Рани јади и друге радости1 elektronski optički disk (CD-ROM)
— Рани јади и друге радости / аутор музике, аранжмана и текста Милојко Милићевић. – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : zvuk ; 12 cm
ISBN 978-86-7490-047-5

821.163.41-36
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 21412361

Imenski registar

 • Bošnjak, Vesna 7
 • Bulić, Zehnija (1970- )2, 8, 14
 • Džanković, Birsena (1988- ) 19, 40
 • Dževucki, Јanuš ( 1958 – ) 36
 • Fiedorczuk, Julia ( 1975 – ) 37
 • Fehratović, Jahja 5, 9
 • Halilović, Amela, (1990- ) 30
 • Halilović, Enes (1977- ) 15, 26, 38
 • Hasanović, Selma (1982- ) 21, 39
 • Jankovski, Vladimir ( 1977 – ) 41
 • Jašarević, Haris (1992- ) 17
 • Jovanović, Danijela ( 19775- ) 31
 • Karaosmanoglu, Jakub Kadri (1889-1974) 27
 • Laković, Aleksandar (1955- ) 28, 29
 • Lukač, Aladin 6, 13
 • Marković, Dragan (1978- ) 22
 • Melajac , Faris 3
 • Milićević, Мilojko ( 1959 – ) 42
 • Muhović, Ersan ( 1992 – ) 32
 • Nedeljković, Živorad (1959- ) 16
 • Pačariz, Ilhan (1983- ) 23
 • Pepić – Župljanin, Seniha ( 1988 – ) 33
 • Petković, Мiloš ( 1972 – ) 34
 • Ristanović, Uroš ( 1994 – ) 35
 • Šljivić, Sonja (1981- ) 18
 • Tomašević, Boško (1947- ) 24
 • Vukićević, Dejan 10
 • Zelenika, Zoran 11

REGISTAR NASLOVA

 • Bangladeš 38
 • Bedova 9
 • Bodilo 10
 • Bramaputra 14
 • Časak ili dva 36
 • Дневник песама 28
 • 24 22
 • Eckermann 20
 • Epistola 32
 • Gitare morte 6
 • Glas Sandžaka 12
 • Grafikon 37
 • Horor i egzistencija 17
 • Hronika flore 7
 • Iskazi 18
 • Kad kuće nismo zaključavali 29
 • Knjiga o Reneu Šaru 24
 • Korektor sveznadar 5
 • Кроз пукотину у крошњи багрема 42
 • Lomača 15
 • Na početku bijaše stid 21
 • Nadmoć metafore 16
 • Nefs i ruh 19
 • Nevidljive ljubavi  41
 • Očeva koža 14
 • Oniričke pesme 23
 • Otvorena knjiga zatvorena 40
 • Parlament : prve demokratske novine u Sandžaku 1
 • Pesak 30
 • Поезија 34
 • Red ovoga, red onoga 31
 • Sent : list za književnost, umjetnost, kulturu 4
 • Splavari ponornice 2
 • Srednje slovo 26
 • Сутра 35
 • Šapat istine 3
 • Topola ni do pola 8
 • Tuđinac 27
 • Uvod u uvod 33
 • Vlati crne trave 11
 • Vučija lokva 39
 • Zagonetke 25

Mersiha Kardović rođena u Novom Pazaru, 1984. godine. Završila je osnovne akademske i master studije na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Radi kao diplomirani bibliotekar u Narodnoj biblioteci u Novom Pazaru. Autor je brojnih stručnih radova iz oblasti bibiliotekarstva.

Anisa Fetahović rođena je u Novom Pazaru, 1975. godine. Radi u Naučnom odeljenju Narodne biblioteke u Novom Pazaru i na katalogizaciji knjiga.

Slični članci

Pročitajte
Close
Back to top button